Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. Leawo.cc przyznaje Ci prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowania, plików, obrazów lub informacji prasowych, z Witryny wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych informacje o prawach własności dołączone do oryginalnych materiałów lub kopii materiałów. Jakiekolwiek wykorzystanie pobranego pliku do publicznych dystrybucji, celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych celów na innych stronach internetowych, w sieciowym środowisku komputerowym lub w mediach samolotowych jest zabronione. Wszystkie wydania materiałów na stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów, układu strony internetowej i projektu może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. W odniesieniu do wszelkich zachowań stanowiących naruszenie przepisów Leawo.cc   ma prawo zastosować prawne i uczciwe środki zaradcze.

 

1. Zastrzeżenie

 

W odniesieniu do materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, w tym między innymi tekstów, obrazów, punktów widzenia, recenzji, stron internetowych lub linków, Leawo.cc   nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i wiarygodności takich materiałów oraz treści, pomimo prób dostarczania dokładnych materiałów i informacji na Stronie. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Witryny są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek infekcję swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takich materiałów lub korzystania z Witryny. . Leawo.cc   zdecydowanie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia treści w Witrynie oraz jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na materiały i informacje, w tym między innymi gwarancji związanych z własnością, nienaruszaniem praw osób trzecich, jakością, bez wirusów komputerowych. Leawo.cc   może wprowadzać zmiany w zawartości strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odwiedź Witrynę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

 

Leawo.cc   wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż Leawo.cc   w Witrynie tylko w celu dostarczenia powiązanych informacji, a taka wzmianka nie oznacza uznania Leawo.cc   ani rekomendacji takich produktów lub rozwiązań.

 

2. Korzystanie z oprogramowania

 

Każde oprogramowanie dostępne do pobrania lub używania z tej Witryny jest chronionym prawem autorskim dziełem Leawo.cc. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania, lub innym stosownym umowom licencyjnym podpisanym przez użytkownika i Leawo.cc   (\ "Umowa licencyjna \"). Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia takiej Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek użycie, powielanie lub dystrybucja oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest w sposób dorozumiany zabronione.

 

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie licencyjnej, Leawo.cc   zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego lub nienaruszania praw.

 

3. Informacje zwrotne

 

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do Leawo.cc, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług Leawo.cc (\ "Informacje zwrotne \" ), mają charakter jawny. Leawo.cc nie ma żadnego rodzaju zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

 

4. Oświadczenie o prawach autorskich

 

Wszystkie materiały, produkty i usługi zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim. Leawo.cc posiada wszystkie prawa autorskie, chyba że określono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody Leawo.cc żadna zawartość Witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, łączona ani przesyłana za pomocą superlinków ani wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, chyba że zostanie pobrana lub drukowane do użytku niekomercyjnego i indywidualnego.  _ Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, ekran powitalny i grafika wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi i / lub szatą graficzną Leawo.cc. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, żaden ze znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub jakąkolwiek jednostkę.

 

5. Ogólne

 

Leawo.cc może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez dalszego powiadamiania i powinieneś odwiedzać tę stronę od czasu do czasu, aby zapoznać się z najnowszymi Warunkami, ponieważ Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Leawo.cc i są wiążące dla korzystania z tej Witryny. , zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Leawo.cc dotyczące korzystania z tej witryny. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, zasadę, zarządzenie lub rozporządzenie jakiegokolwiek rządu, taka nieważność nie wpłynie na wykonalność innych postanowień Warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Leawo.cc, jej podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym prawnikami. opłaty wynikające lub związane z zawartością użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z Warunków.

 

6. Informacje kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań prosimy o kontakt z Leawo.cc na stronie Kontakt w Witrynie.