De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang hebben tot deze website. Leawo.cc verleent u het recht op toegang tot en download van materiaal, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de Site, uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u het copyright en andere eigendomskennisgevingen die aan de originele materialen of kopieën van de materialen zijn gehecht. Elk gebruik van de download voor openbare distributie, commerciële doeleinden of andere doeleinden van welke aard dan ook op andere websites, netwerkcomputers of vliegtuigmedia is verboden. Alle edities van het materiaal op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van materialen, webpagina-indeling en -ontwerp kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht of andere relevante wetten. Met betrekking tot elk gedrag van het overtreden van de bepalingen, heeft Leawo.cc   het recht om juridische en eerlijke maatregelen te nemen.

 

1. Disclaimer

 

Met betrekking tot het materiaal en de informatie op de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, recensies, webpagina's of links, geeft Leawo.cc   geen garantie voor de juistheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud ondanks zijn pogingen om nauwkeurige materialen en informatie op de site te verstrekken. Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de site, gebeurt naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal of het gebruik van de site. . Leawo.cc   wijst absoluut elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglating van de inhoud op de site en elke expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk op de rechten van een derde partij, kwaliteit, en zonder computervirus. Leawo.cc   kan op elk moment zonder enige kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website. Bezoek de site voor toegang tot de up-to-date informatie.

 

Leawo.cc   vermeldt de producten of oplossingen die door andere bedrijven dan Leawo.cc   worden geleverd op de Site alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en een dergelijke vermelding betekent niet dat Leawo.cc   erkenning of aanbeveling van dergelijke producten of oplossingen.

 

2. Gebruik van software

 

Alle software die vanaf deze site kan worden gedownload of gebruikt, is het auteursrechtelijk beschermde werk van Leawo.cc. Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst, die wordt meegeleverd met of is opgenomen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentieovereenkomsten die zijn ondertekend door en tussen jou en Leawo.cc   (\ "Licentieovereenkomst \"). U moet alle voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en accepteren voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software dat niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, is impliciet verboden.

 

De software is alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de licentieovereenkomst, wijst Leawo.cc   alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

 

3. Feedback

 

Eventuele opmerkingen of materialen die naar Leawo.cc worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van Leawo.cc (\ "Feedback \" ), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Leawo.cc heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en zal vrij zijn om zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen, tentoonstellen, weergeven, transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te verspreiden onder anderen, en zal vrij zijn om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

 

4. Copyrightverklaring

 

Alle materialen, producten en diensten die op de site worden behandeld, worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. Leawo.cc bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leawo.cc mag enige inhoud op de site niet worden gekopieerd, verspreid, gefotokopieerd, afgespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of worden gebruikt voor enig ander commercieel doel door enig persoon op welke manier dan ook, tenzij anderszins gedownload of gedrukt voor niet-commercieel en individueel gebruik .  Alle logo's, handelsmerken, paginakoppen, afbeeldingen, opstartschermen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken en / of handelskleding van Leawo.cc. Behalve voor zover hierin expliciet toegestaan, is het niet toegestaan ​​dat een van de merken in welke vorm of op welke manier dan ook door een persoon of entiteit wordt verspreid.

 

5. Algemeen

 

Leawo.cc kan deze voorwaarden op elk moment zonder verdere kennisgeving herzien en u dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de nieuwste voorwaarden te bekijken, omdat de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Leawo.cc vormen en bindend zijn voor uw gebruik van deze site en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Leawo.cc met betrekking tot uw gebruik van deze site. Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of regeling van een overheid, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Voorwaarden. Door toegang te krijgen tot deze site gaat u ermee akkoord Leawo.cc, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocaten. vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, het gebruik van de site of schending van een van de voorwaarden.

 

6. Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met Leawo.cc op de contactpagina op de site.