Условията за ползване са приложими за всички потребители или браузъри, които имат достъп до този уебсайт. Leawo.cc ви предоставя правото на достъп и изтегляне на материали, включително, но не само софтуер, файлове, изображения или съобщения за пресата, от Сайта единствено за Ваша индивидуална и нетърговска употреба, при условие че запазите авторските права и други обявления за собственост, приложени към оригиналните материали или копия на материалите. Всяко използване на изтеглянето за публични разпространения, комерсиални цели или други цели от всякакъв вид на друг уебсайт, мрежова компютърна среда или самолетен носител е забранено. Всички издания на материалите в сайта са защитени с авторски права. Всяко неразрешено използване на каквито и да било материали, оформление и дизайн на уеб страници може да наруши закона за авторското право, закона за търговските марки или други съответни закони. По отношение на всяко поведение при нарушаване на разпоредбите, Leawo.cc   ще има право да понесе правни и справедливи средства за защита.

 

1. Отказ от отговорност

 

По отношение на материалите и информацията, обхванати на уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, гледни точки, рецензии, уеб страници или връзки, Leawo.cc   не дава гаранция за точността, пълнотата, достатъчността и надеждността на такива материали и съдържание, въпреки опитите му да предостави точни материали и информация на сайта. Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Сайта, се извършват по ваше усмотрение и риск и вие сте единствено отговорни за всяка инфекция на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такива материали или използването на сайта . Leawo.cc   категорично се отказва от всякаква отговорност за грешки или пропускане на съдържанието на Сайта и всякаква изрична или неявна гаранция за материалите и информацията, включително, но не само, гаранциите, свързани със собствеността, ненарушаване на правата на трета страна, качеството, и нямащи компютърен вирус. Leawo.cc   може да прави промени в съдържанието на уебсайта по всяко време без никакво известие, моля, посетете Сайта, за да получите достъп до актуалната информация.

 

Leawo.cc   споменава продуктите или решенията, предоставени от компании, различни от Leawo.cc   в Сайта, само за предоставяне на свързана информация и подобно споменаване не означава Leawo.cc   признаване или препоръка на такива продукти или решения.

 

2. Използване на софтуер

 

Всеки софтуер, който може да бъде изтеглен или използван от този сайт, е авторско право на Leawo.cc. Използването на софтуера е предмет на условията на лицензионното споразумение, което придружава или е включено в пакета на софтуера или други приложими лицензионни споразумения, подписани от и между вас и Leawo.cc   (\ "Лицензионно споразумение \"). Трябва да прочетете и приемете всички условия и условия на такова Лицензионно споразумение, преди да използвате софтуера. Всяко използване, възпроизвеждане или разпространение на софтуера, което не е в съответствие с Лицензионното споразумение, е имплицитно забранено.

 

Софтуерът е оправдан, ако изобщо е, само съгласно условията на лицензионното споразумение. С изключение на това, което е оправдано в лицензионното споразумение, Leawo.cc   се отказва от всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, годност за определена цел, заглавие или ненарушение.

 

3. Обратна връзка

 

Всички коментари или материали, изпратени до Leawo.cc, включително без ограничение обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или друга свързана информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на Leawo.cc (\ "Обратна връзка \" ), се считат за неповерителни. Leawo.cc няма задължение от какъвто и да е вид по отношение на такава Обратна връзка и е свободен да възпроизвежда, използва, разкрива, излага, показва, трансформира, създава производни произведения и разпространява Обратната информация на други без ограничение и може да използва идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за каквато и да е цел, включително, но не само разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такава обратна връзка.

 

4. Декларация за авторски права

 

Всички материали, продукти и услуги, обхванати от Сайта, са защитени от Закона за авторското право. Leawo.cc притежава всички авторски права, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено разрешение на Leawo.cc, каквото и да е съдържание на Сайта няма да бъде копирано, разпространявано, копирано, възпроизвеждано, свързано или предавано със супервръзки или използвано за каквато и да е друга търговска цел от което и да е лице по какъвто и да е начин, освен ако не е изтеглено или отпечатани за нетърговска и индивидуална употреба .  Всички лога, търговски марки, заглавки на страници, изображения, начален екран и графики, показани на този Сайт, са сервизни марки и / или търговски облекла на Leawo.cc. С изключение на изрично разрешеното в настоящото, никоя от марките няма право да се разпространява под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин от всяко физическо или юридическо лице.

 

5. Общи

 

Leawo.cc може да преразгледа тези Условия по всяко време без допълнително уведомление и трябва да посещавате тази страница от време на време, за да прегледате най-новите Условия, тъй като Условията съставляват цялото споразумение между Вас и Leawo.cc и са обвързващи за използването от Вас на този Сайт , замествайки всички предишни споразумения между вас и Leawo.cc, свързани с използването на този сайт. Ако някоя разпоредба на Условията се счита за невалидна от който и да е закон, правило, заповед или наредба на което и да е правителство, такава недействителност няма да засегне приложимостта на други разпоредби на Условията. С достъп до този сайт вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите Leawo.cc, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители, безвредни от и срещу всякакви и всякакви искове, загуби, щети, задължения, разходи и разходи, включително адвокати такси, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използване на сайта или нарушение на някое от Условията.

 

6. Информация за контакт

 

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване или други въпроси, моля свържете се с Leawo.cc на страницата „Свържете се с нас“ на сайта.